Deklaracja dostępności

Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sczspzoz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 15.03.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: październik 2023

Koordynator ds. dostępności

Jolanta Jańczuk tel. 606 44 84 88, 91 311 48 11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
 • Zawarte na stronie zdjęcia nie posiadają alternatywnych opisów ze względu braku ich wpływu na treść strony.
 • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • podświetlane linki,
 • skalę szarości,
 • wysoki i niski kontrast,
 • jasne tło,
 • zmianę czcionki na bardziej czytelną,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekretariat@sczspzoz.pl .

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jolanta Jańczuk

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 311 47 10.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 2. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu (wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy)
 3. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 4. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-6 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu do informacji przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art.18 ust 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej – przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiedni.
 4. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Przychodnie Szczecińskiego Centrum Świadczeń znajdują się w 4 lokalizacjach:

 1. ul. Bohaterów Warszawy 51,
 2. ul. Bohaterów Warszawy 75,
 3. al. Wojska Polskiego 97,
 4. ul. Fryderyka Chopina 51a.

Lokalizacja administracji

Administracja Centrum mieści się w Szczecinie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 24.

Budynek administracji nie jest przystosowany dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, dysfunkcją wzroku i dysfunkcja słuchu.

Z administracją Centrum można kontaktować się:

 1. telefonicznie nr tel. 91 311 47 10
 2. mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej : sekretariat@sczspzoz.pl
 3. nr fax 91 311 47 18

Lokalizacja 1:

Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 51, 70-342Szczecin


Miejsca parkingowe

 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Sikorskiego 26, w odległości 40 m od wejścia do Przychodni. Wejście do Przychodni znajduje się od strony ul. Sikorskiego.
 • Dojazd do Przychodni jest możliwy również komunikacją miejską.


Podjazdy, wejścia do budynku

Wejście do budynku przychodni z poziomu gruntu, bez podjazdu – następnie windą schodową osoba niepełnosprawna transportowana jest przez obsługę na wysoki parter.

Przywołanie obsługi odbywa się za pomocą oznakowanego dzwonka, umieszczonego przy wejściu do Przychodni

Toalety

Na terenie Przychodni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Winda

W budynku zainstalowana jest winda schodowa. Windą schodową osoba niepełnosprawna transportowana jest z wejścia do budynku na wysoki parter.

 

Lokalizacja 2:

Przychodnia, ul. Bohaterów Warszawy 75, 71-061 Szczecin


Miejsca parkingowe

 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu, w podwórzu. Wjazd na parking przez bramę od ul. Szwoleżerów 3.
 • Dojazd do Przychodni jest możliwy również komunikacją miejską.

 


Podjazdy

 • Do wejścia, do budynku Przychodni z podwórza od ul. Szwoleżerów prowadzi podjazd dający możliwość poruszania się wózkami inwalidzkimi.
 • Podjazd wyposażony jest dodatkowo w poręcz, aby zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Toalety

Na terenie Przychodni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek parterowy – bez windy.

 

Lokalizacja 3:

Przychodnia specjalistyczna, al. Wojska Polskiego 97, 70-481Szczecin


Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy Al. Wojska Polskiego 101, w odległości 200 m od wejścia do Przychodni. Osoby niepełnosprawne mają również możliwość wjazdu na parking przychodni – po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dojazd do Przychodni jest możliwy również komunikacją miejską.


Podjazdy, wejścia do budynku:

Podjazdy, wejścia do budynku.

 1. Wejścia do Przychodni dla wszystkich pacjentów:
 2. od Strony Królowej Korony Polskiej – wejście na niski parter z poziomu chodnika,
 3. od strony Wojska Polskiego z poziomu chodnika – po schodach na wysoki parter,
 4. od strony parkingu – po schodach na wysoki parter.
 5. Wejścia do Przychodni dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

Wejście do przychodni (rejestracja i gabinety lekarskie) dla osób niepełnosprawnych ruchowo odbywa się od strony ul. Królowej Korony Polskiej – wejście na niski parter z poziomu chodnika.

Toalety

Na terenie Przychodni znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych (niski parter i wysoki parter) .

W obiekcie nie zamontowano wind.

 

Kontakt z Przychodnią:

Osoby niepełnosprawne  ruchowo prosimy o rejestrowanie się telefonicznie pod numerem

91 88 54 820   571 263 745,

lub osobiście w Przychodni – wejście/wjazd do rejestracji z poziomu chodnika, od ul. Królowej Korony Polskiej.

Lokalizacja 4:

Przychodnia – ul. Chopina 51A, 70-450 Szczecin


Miejsca parkingowe

 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przed Przychodnią – 20 m od wejścia.
 • Dojazd do Przychodni jest możliwy również komunikacją miejską.


Podjazdy, wejścia do budynku

Do wejścia, do budynku – od strony parkingu do Przychodni prowadzi podjazd dający możliwość poruszania się wózkami inwalidzkimi. Podjazd wyposażony jest dodatkowo w poręcz, aby zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Toalety

Na terenie Przychodni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek parterowy – bez windy