Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 97, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005493; NIP 8522208689, REGON 81082134200000 (zwany dalej sczspzoz),
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@sczspzoz.pl; pod numerem telefonu 91 311 47 16; lub pisemnie na adres naszej siedziby,
3) Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numer identyfikacyjny PESEL lub numer paszportu a także inne dane niezbędne w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa,
4) Podanie swoich danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonywania powyższego celu. Niepodanie danych niezbędnych do wykonywania przez sczspzoz świadczonych usług może skutkować odmową udzielenia świadczenia,
5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz art.9 ust.2 lit. c, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W- dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jw. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
7) sczspzoz jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnych do prawidłowego wykonywania świadczonych usług. Państwa dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom na podstawie umowy o powierzaniu danych osobowych zawartych pomiędzy sczspzoz a podwykonawcą,
8) Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.