Klauzula informacyjna dla pacjentów

Szanowni Pacjenci,

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 24, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005493; NIP 8522208689, REGON 81082134200000 (zwany dalej SCZSPZOP);
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@sczspzoz.pl lub za pośrednictwem poczty pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych:

Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wyspiańskiego 24
70-497 Szczecin;

 • Państwa dane będą przetwarzane w minimalnym zakresie w celu realizacji zadań statutowych SCZSPZOP, świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d, f oraz art. 9 ust.1 lit. h, art. 9 ust.2 lit. c, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – dalej RODO oraz przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654), Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr. 52 poz. 417), a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069);
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podwykonawcy z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia;
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas przewidziany przepisami prawa (w szczególności według zasad opisanych w art. 2, 5, 10, 20, 30, 27, 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417);
 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania pierwszej nieodpłatnej kopii Państwa danych. Mają Państwo prawo żądać sprostowania dotyczących Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania oraz ich usunięcia. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w wyznaczonym zakresie i celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Mają państwo również wycofać wydaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, jednak nie wpłynie to na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem Administratorowi prowadzenia niezbędnej dokumentacji, co w konsekwencji doprowadzić może do uniemożliwienia udzielenia świadczenie zdrowotnego;
 • Względem Państwa danych nie jest stosowanie zautomatyzowane podejmowanie decyzji ( w tym profilowanie).

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 24, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005493; NIP 8522208689, REGON 81082134200000 (zwany dalej SCZSPZOP);
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@sczspzoz.pl lub za pośrednictwem poczty pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych:

Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wyspiańskiego 24
70-497 Szczecin;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi zatrudnienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podwykonawcy z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141), a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania lub do wyczerpania celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia (stosunku pracy), bądź do momentu odwołania zgody, jeżeli taka zgoda była udzielona;
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością nawiązania zatrudnienia (stosunku pracy);
 • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania pierwszej nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych;
 • Mają Państwo również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Względem Państwa danych nie jest stosowanie zautomatyzowane podejmowanie decyzji ( w tym profilowanie).

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 24, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005493; NIP 8522208689, REGON 81082134200000 (zwany dalej SCZSPZOP);
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@sczspzoz.pl lub za pośrednictwem poczty pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych:

Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wyspiańskiego 24
70-497 Szczecin;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego;
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania pierwszej nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych;
 • Mają Państwo również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Względem Państwa danych nie jest stosowanie zautomatyzowane podejmowanie decyzji ( w tym profilowanie).

 

 

 

Klauzula postępowania przetargowe

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 24, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005493; NIP 8522208689, REGON 81082134200000 (zwany dalej SCZSPZOP);
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@sczspzoz.pl lub za pośrednictwem poczty pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych:

Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wyspiańskiego 24
70-497 Szczecin;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podwykonawcy z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania pierwszej nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych;
 • Mają Państwo również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Względem Państwa danych nie jest stosowanie zautomatyzowane podejmowanie decyzji ( w tym profilowanie).

 

 

Klauzula kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 24, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005493; NIP 8522208689, REGON 81082134200000 (zwany dalej SCZSPZOP);
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@sczspzoz.pl lub za pośrednictwem poczty pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych:

Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wyspiańskiego 24
70-497 Szczecin;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z podjęciem działań prowadzących do zawarcia i obsługi zawartej umowy, a także z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, dokumentacji podatkowej oraz archiwizacji dokumentów.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podwykonawcy z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia .
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany przepisami prawa.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania pierwszej nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych;
 • Mają Państwo również prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Względem Państwa danych nie jest stosowanie zautomatyzowane podejmowanie decyzji ( w tym profilowanie).

[download id=”9140″]

 

 

 

Write a comment: